Investerarwebb

Incitamentsprogram

Utestående teckningsoptioner

Teckningsoptioner 2015/2018

Polygiene har under december 2015 gett ut 250 000 teckningsoptioner till personal samt styrelseordföranden vilka berättigar till teckning av lika många aktier. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1–31 december 2018 och har en lösenkurs om 15 kronor per aktie. Om samtliga optioner i detta program utnyttjas för teckning av aktier i Polygiene kommer Bolaget att ge ut totalt 250 000 nya aktier. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner med mera.