Investerarwebb

Utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen och utbetalning ombesörjs av Euroclear.

Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom försorg av Euroclear, men kan också utgöras av annat än kontanter som till exempel sak­utdelning. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Polygiene tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.  

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Polygiene är beroende av ett antal faktorer såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först när en långsiktig lönsamhet kan för­utses kommer utdelning till aktieägarna att kunna ske. Under de närmaste åren förväntas det inte bli aktuellt med utdelning, utan tillgängliga medel kommer att användas för fortsatt expansion.

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com