Investerarwebb

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Polygienes kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Avsnittet nedan gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerhetsfaktorer som för närvarande är okända för Bolaget eller som för närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs.

Ordningsföljden i riskbeskrivningen är inte sammanställd efter betydelse och den är inte avsedd att rangordna sannolikheten för att de olika omständigheterna skulle kunna inträffa och ger heller ingen indikation för hur stor inverkan de skulle kunna ha på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Polygiene uppmanas därför att, utöver att beakta den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning, göra sin egen bedömning av nedanstående och potentiella tillkommande riskfaktorer och dess betydelse för den framtida utvecklingen.

Verksamhets- och marknadsrelaterade risker

Konkurrens

Polygiene har ett antal konkurrenter inom marknaden för biocid och ”luktkontroll”- och/eller ”antiodör”-behandling av kläder, textilier et cetera, varav flera är stora multinationella kemiföretag. Dessa företag har i dag en begränsad marknadsandel, men bedöms ha större finansiella resurser än Polygiene och skulle därmed kunna ha bättre förutsättningar att hantera oväntade förändringar inom branschen eller i det globala ekonomiska klimatet, vilket potentiellt skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Lagstiftning och opinion

Branschen för biocider (inklusive silversalter) är hårt reglerad med avseende på bland annat hälsa och miljö. Skulle dessa regleringar ändras eller stramas åt ytterligare kan detta medföra högre, mer kostsamma krav på Bolaget och/eller dess leverantörer. Det kan från gång till annan förekomma debatter i media om biocidanvändning. Detta skulle potentiellt kunna ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella utveckling.

Marknadstillväxt

”Antiodör”- eller ”luktkontroll”- samt ”tvätta mindre”-lösningar, för ”outdoor”- och sportklädesbranschen, är i dag under tillväxt internationellt. Skulle denna marknadstillväxt av någon anledning avta kan detta ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Kvalitet på ingående råvaror

Eftersom Bolaget är verksamt inom biocidbehandling (inklusive bland annat silversalt) av kläder, textilier med mera, är Bolaget beroende av kvaliteten på ingående råvaror. Skulle kvaliteten på råvaror från Bolagets leverantörer i något avseende visa sig undermålig, kan detta medföra en negativ marknadsrespons för Bolagets produkter och därmed ge negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Avsaknad av formaliserade avtal

Branschpraxis i textilbranschen är att avtal med leverantörer, samarbetspartners och kunder i stor utsträckning inte formaliseras i skriftliga avtal. Huvuddelen av Polygienes avtal med leverantörer, samarbetspartners och kunder bygger därför på muntliga överenskommelser och handelsbruk mellan parterna. Även om avtalsmodellen överensstämmer med branschpraxis medför den att det finns en risk att det kan uppstå diskussioner och tvister mellan Polygiene och dess motparter rörande exempelvis kvalitet och kvantitet, avtals- och leveranstider samt prissättning. Om motparterna brister i fullgörandet av sina åtaganden kan avtalsstrukturen också innebära svårigheter för Polygiene att utkräva ansvar från motparterna. Förhållandena skulle potentiellt kunna ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Beroende av leverantörer

Bolaget är beroende av leverantörer i sin verksamhet. Det är viktigt att leveranser sker i rätt tid och till rätt pris för att Bolaget ska vara fortsatt konkurrenskraftigt. Skulle det ske förseningar av leveranser eller om priset på råvaror skulle öka eller om leverantörerna i övrigt inte fullgör sina skyldigheter kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Kunder och samarbetsavtal

Polygienes försäljning sker dels i egen regi, dels genom distributörer och agenter främst i USA, Japan, Kina, Taiwan, Sydkorea, Thailand, Tyskland, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Frankrike, Benelux, Italien, Tjeckien, Israel, Australien och Polen. Dessa partners är viktiga för Bolagets framtida utveckling då de täcker marknader som annars är svåra för Bolaget att bearbeta. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka Polygiene samarbetar eller kommer att samarbeta med kommer att kunna uppfylla sina åtaganden. Vidare finns det en risk att Polygienes storlek och finansiella ställning kan påverka Bolagets möjligheter att ingå samarbetsavtal med ytterligare strategiska parter samt erhålla nya viktiga kundavtal. Flertalet av de överenskommelser som Polygiene har med sina större samarbetspartners är formlösa och bygger på muntliga överenskommelser (se vidare tidigare avsnittet ”Avsaknad av formaliserade avtal”). Det kan inte garanteras att existerande samarbeten inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna samarbeten. Om så sker kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Polygiene har i dagsläget rutinerad personal som i flera fall har varit verksamma i Bolaget sedan den nuvarande verksamheten startade. Dessa personer har god kunskap om både Polygiene och den bransch som Bolaget bedriver verksamhet inom. Det är viktigt för Bolaget att behålla nyckel­personer och medarbetare för att kunna fortsätta utvecklas enligt fastställd plan. Det är även viktigt att bibehålla en låg personalomsättning då motsatsen kan vara tids- och kostnadskrävande, vilket kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Ledningen och styrelsen arbetar aktivt och kontinuerligt med Bolagets styrning och kontroll inklusive resultat, likviditet och finansiell ställning. Styrelsen prövar löpande att förutsättningarna för fortsatt drift föreligger. Efter emissionen som gjordes i december 2015 bedömer styrelsen att Bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att finansiera verksamheten för det närmaste året. Bolaget är dock i dagsläget i en expansionsfas där kapitalbehovet är jämförelsevis stort. Bolaget kan därför vara tvunget att i framtiden göra ytterligare kapitalanskaffningar för att kunna hantera till exempel expansionskostnader eller ökad efterfrågan på Bolagets produkter. Det finns en risk att sådan finansiering inte kan erhållas då behov uppstår eller att finansiering inte kan erhållas på för Polygiene tillfredsställande villkor. Om Bolaget inte kan erhålla finansiering vid behov kan Polygiene bli tvunget att väsentligt inskränka sin verksamhet eller ytterst att helt avbryta sin verksamhet.

Kreditrisk

Bolaget har en betydande ekonomisk exponering mot sina kunder. Skulle en eller flera av kunderna inte kunna fullfölja sina åtaganden om betalning till Bolaget kan detta påverka Bolagets kassaflöde, resultat och finansiella ställning negativt.

Produktansvar

Polygiene säljer till största delen sina produkter med ansvar rörande funktion. Även om Polygiene bedömer att Bolaget har en väl utvecklad process för produktutveckling och kvalitetskontroll med särskilda dokumentationssystem och högt ställda krav på systematiska rutiner kan det inte uteslutas att eventuella fel i Bolagets produkter skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Polygiene kan därmed komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall av försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Bolagets ställning och varumärke negativt.

Tillstånd

Bolaget uppfyller kontrollerande myndigheters krav, exempelvis inom miljö och hälsa, inom den verksamhet som bedrivs. Tillämpliga regelverk och kontrollerande myndigheters krav kan emellertid komma att ändras i framtiden. Skulle Bolaget brista i fullgörandet av befintliga krav eller inte uppfylla eventuellt framtida förändrade krav kan förutsättningarna för bedrivandet av verksamheten rubbas och därmed riskera att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning.

Valutarisk

Bolaget bedriver i dagsläget försäljning i USA, Europa och Asien, varför Bolaget är utsatt för valutarisker. Försäljningen sker främst i USD, men även i GBP, EUR och JPY, och i viss mån i andra valutor. Kostnaderna för Bolaget är i dagsläget främst i SEK men vid inköp av råvaror samt betalningar till agenter och distributörer så har Bolaget även kostnader i bland annat GBP, USD, EUR och JPY. Bolaget säkrar i dagsläget inte några valutaflöden, varför fluktuationer i valutor kan ha en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Varumärket

Bolaget är beroende av sitt starka varumärke. Ett företags varumärke och vad det står för är viktigt både i förhållande till nya och befintliga kunder vid valet av leverantör av varor. Till exempel kan kvalitetsproblem, logistiska eller operativa problem leda till att Polygienes varumärke skadas och därigenom leda till svårigheter att behålla befintliga kunder och/eller attrahera nya. Dessutom ställs Bolaget inför risken att dess anställda eller andra företrädare kan vidta åtgärder som är oetiska, kriminella eller i strid med Polygienes interna riktlinjer och policyer. Detta kan resultera i att kunder och leverantörer associerar Bolaget med sådana åtgärder, vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Polygienes varumärke. Om Polygienes varumärke skadas kan det leda till att Bolaget förlorar försäljning eller tillväxtmöjligheter, och resultera i en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till internationell verksamhet

Polygienes verksamhet är utsatt för risker till följd av att produkterna säljs i olika länder. Därmed kan det framtida resultatet påverkas av en rad faktorer, bland annat juridiska, skatte- eller ekonomiska pålagor på Bolaget, förändringar i ett lands politiska eller ekonomiska förhållanden, handelsrestriktioner och krav på import- eller exportlicenser samt otillräckligt skydd av immateriella rättigheter. Det finns en risk att Polygienes verksamhet kan komma att påverkas negativt av denna typ av faktorer.

”Tvister och rättsliga förfaranden”

Polygiene kan från tid till annan bli föremål för rättsprocesser inom ramen för sin verksamhet. Sådana rättsprocesser kan exempelvis gälla intrång i immateriella rättigheter, avtalsfrågor eller produktansvarsfrågor. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den löpande verksamheten, avse betydande belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader, och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till listningen och aktien

Aktiens utveckling

En investering i Polygiene är förknippad med risker. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer utvecklas positivt efter en listning. Aktiemarknadens generella utveckling och utvecklingen för Polygienes aktie är beroende av en rad faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll såsom exempelvis räntehöjningar, politiska utspel och försämrad konjunktur. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Polygienes kan påverkas av dessa faktorer på samma sätt som alla andra aktier. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det risk att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav.

Begränsad likviditet i Bolagets aktier

En förutsättning för väl fungerande handel med aktier är att det finns tillräcklig tillgång och efterfrågan som medför att det löpande ställs köp- respektive säljpriser i aktien. Under sådana förhållanden är förutsättningarna goda för aktieägare att omsätta sitt innehav i likvida medel, det vill säga likviditeten i aktien är god.

Det är inte möjligt att förutse hur likviditeten i Bolagets aktie kommer att utvecklas efter en listning. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårig­heter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna.

Utebliven utdelning

Till dags dato har Polygiene inte beslutat om eller utbetalat någon utdelning. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en ökning av värdet på aktierna.