OM POLYGIENEMarknadsöversikt

Polygiene® är marknadsledande inom segmentet luktkontroll, sett ur såväl teknisk synvinkel som ur ett varumärkesperspektiv. Under 2020 har pandemin tvingat oss att anpassa oss till en ny verklighet och gett oss nya vanor. Krisen har ökat medvetenheten om mikrober och hygien, och efterfrågan på antimikrobiella teknologier har ökat enormt.

Stays fresh-teknologier

Textilindustrin är en av de branscher som förorenar mest och är starkt bidragande till klimatförändringen. I Parisavtalet som undertecknades 2015 är det långsiktiga målet att halvera koldioxidutsläppen till slutet av år 2030. För att nå detta mycket högt satta mål måste nya initiativ och innovationer falla på plats. I en färsk rapport* från McKinsey i samarbete med Global Fashion Agenda, har tre områden identifierats som kan skynda på utsläppsminskningen.

McKINSEY
Den största potentialen finns uppströms, det vill säga i själva produktionsfasen, där hela 61 procent av reduceringspotentialen finns. Området med näst störst potential ligger i det som konsumenten själv kan påverka och det är här stays fresh-teknologin kan göra skillnad. Om vi uppmuntrar konsumenten att förlänga plaggens livslängd, fatta medvetna beslut och att tänka cirkulärt, kan effekterna bli enorma på sikt. Detta inkluderar allt från köpmönster, minskad tvätt och torkning, samt hur vi kasserar kläder när de är utslitna – och även att öka förståelsen för att detta är ett globalt problem. Det sista området handlar om de företag som sätter produkter på marknaden. Idag krävs att alla konsumentvarumärken har en pålitlig och hållbar profil för att överleva i framtiden. Deras medverkan är avgörande, dels genom att de kan påverka slutkonsumenten, dels genom att de kan ställa krav på sina leverantörer. Samtliga dessa tre områden har en stor potential att platta ut kurvan och göra det möjligt att uppnå målet om en halvering av koldioxidutsläppen de närmaste tio åren.

En global undersökning** av managementkonsultföretaget Accenture visade att 61 procent av konsumenterna säger sig göra mer miljövänliga, hållbara eller etiska inköp sedan pandemins början. Accenture rapporterade också att 9 av 10 i denna grupp svarade att de sannolikt skulle fortsätta att göra det.

Den adresserbara marknaden för märkesvaror inom luktkontroll har uppskattats till över 1 700 miljoner meter textilier varje år. De största kategorierna kommer att finnas i livsstils- och hemtextilsegmenten, och textilierna som kommer att behandlas är huvudsakligen av polyester och bomull.

Accelererad utsläppsminskning i branschen

Fokusområden för att skynda på utsläppsminskningen

Framtiden för antimikrobiella teknologier

I pandemins spår har människor blivit allt mer medvetna om hygien. Efterfrågan på produkter som skyddar material från bakterier och virus och främjar hygienen har ökat och förväntas bli en långsiktig trend. Förutom att visa på handhygienens betydelse har den pågående pandemin riktat uppmärksamheten på en annan viktig aspekt som kommer att betonas ytterligare framöver – hygienen hos ofta vidrörda ytor. Enligt en nyligen genomförd studie*** förväntas efterfrågan på antimikrobiella behandlingar av textilier växa med i genomsnitt 9,8 procent per år den kommande femårsperioden. Rapporten släpptes under den pågående pandemin, men enligt motsvarande rapport från året innan var den genomsnittliga årliga tillväxten 5,2 procent. Detta tyder på en ökande medvetenhet och en snabbt växande efterfrågan. Vi på Polygiene® tror inte att efterfrågan på antimikrobiella behandlingar kommer att avta efter pandemin. Kunskapen om riskerna med bakterier och virus har ökat betydligt bland allmänheten och, även i en värld efter coronaviruset ser vi att hygien och renlighet sannolikt kommer att leva kvar i människors medvetande. När samhället öppnar upp igen och vi börjar resa, umgås och återvända till arbetsplatser, kommer textilier och ytor med antimikrobiella behandlingar ge ett mervärde. Polygiene, liksom ledande branschexperter, räknar därför med att efterfrågan på antimikrobiella behandlingar kommer att bestå i ett förebyggande syfte. Vår vision är att bidra till och stötta en verklig förändring i konsumenternas vanor och livsstil genom att erbjuda miljövänliga alternativ. Detta synsätt på konsumtion – clean and green – är vår ledstjärna och vi anser att det är gynnsamt för miljön och vår planet på lång sikt.

*McKinsey / ** GMI / *** https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-130/Accenture-Retail-Research-POV-Wave-Seven.pdf

Väl rustade för ledarskap

Genom förvärvet av Addmaster, som gör att vi kan förstärka vårt utbud även för hårda ytor, är Polygiene® bättre rustat än någonsin för att inta en världsledande ställning i stays fresh-kategorin inom fler segment, branscher och produkttyper.

Våra mer än 200 kunder använder co-branding i sin marknadsföring för att beskriva Polygienes stays fresh-teknologier och detta gör deras produkter mer attraktiva och prisvärda samtidigt som vårt varumärke uppmärksammas. Baserat på denna starka position är vi nu redo att både nå ut till nya kunder och expandera inom nya segment och branscher, samtidigt som vi erbjuder bredare lösningar för befintliga kunder.