InvesterareMeddelande från CEO

CEO Q4 2020

Polygiene avslutar året med nytt försäljningsrekord och förvärv av Addmaster Ltd

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 22,9 (20,5) Mkr vilket motsvarar en ökning om 11,7 % (valutajusterad tillväxt 21 %) jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före skatt förbättrades mot fjolåret och uppgick till 2,4 (2,0) Mkr. Kassaflödet var positivt 0,5 (1,8) Mkr under perioden.

Nettoomsättningen ökade totalt med 11,7 % jämfört med föregående år. En starkare krona i förhållande till USD, har påverkat tillväxten negativt i SEK. Motsvarande tillväxt i USD blev 21 % vilket visar på ett mycket starkt kvartal då jämförelsekvartalet var det bästa i bolagets historia. Bruttomarginalen fortsätter att hålla en stabil nivå och uppgick under perioden till 70,4 % (69,9). Hög omsättning med fin marginal, kombinerat med god kostnadskontroll, skapade förutsättningar att redovisa ett positivt rörelseresultat om 2,4 (2,0) Mkr för kvartalet. För första gången på 5 år rapporterade vi även ett positivt ackumulerat EBITDA om 1,5 (-4,5) Mkr. Det är också glädjande att vi för tredje kvartalet i rad genererar ett positivt kassaflöde. Alla nyckeltal visar med tydlighet att bolaget kontinuerligt förbättrar sin finansiella position.

ViralOff® tar nu en ännu större andel av den totala försäljningen och utgör hela 34,7 % av kvartalets omsättning. Det övriga affärsområdet som bygger på en antibakteriell funktion, backar 19,8 % till följd av den allmänna, globala nedgången på 30-50 % under 2020 i framförallt segmentet Sport and Outdoor. Medan USA-marknaden generellt har drabbats värst, har den största påverkan för Polygiene varit i Europa. En stor partner tappade 59 % mot fjolåret bara under tredje kvartalet och minskar totalt med 5,3 Mkr sedan utbrottet i mars. Detta är beklagligt men samtidigt är det en tillfällig tillbakagång baserat på den nuvarande situationen världen befinner sig i. Glädjande är att vi äntligen kan se tecken på en återhämtning under fjärde kvartalet då många sportföretag redovisat starka siffror i tredje kvartalet vilket innebär att produktionen redan har börjat återupptas. Vi ser en tydlig tilltagande trend då september månads försäljning för oss enskilt var större än hela föregående kvartal! Inledningen av fjärde kvartalet ser också lovande ut och jag vågar nästan utlova ännu ett rekordkvartal vid nästa rapport.

Nya samarbeten visar på bredden i ViralOff
Intresset för ViralOff har inte avstannat sedan lanseringen i april, tvärtom bjuder kvartalet på många nya och intressanta kundavtal. Det är extra roligt att det tecknas avtal inom så vitt skilda produktgrupper vilket också visar ViralOffs bredd och styrka inom olika användningsområden. Vi har kommunicerat allt från textilgolv tillsammans med Welspun, funktionella skosulor med välkända Dr. Scholls®, till giganten YKK med stor global potential och ett fantastiskt avtal med Takisada-Nagoya i Japan, bara för att nämna några. Även efter kvartalets utgång har intressanta partners annonserats, bland annat ett samarbete med tyska HSP Hanse Shopping som levererar städmaterial till volymmarknaden. Av de ca 70 avtal som är signerade de senaste 6 månaderna, har ett 30-tal utav dem börjat lägga order. Volymen kan variera beroende på vilken fas respektive kund befinner sig i, men det viktigaste från vår sida är att vi stöttar våra partners hela vägen genom processen; applicering, test, kommunikation och lanseringsfas. Det är genom att addera värde till våra partners som vår styrka som ledande varumärke finns och det som differentierar oss gentemot våra konkurrenter. Jag räknar med att samtliga avtal är igång och att våra första leveranser gått ut under första halvåret 2021.

Den nya ledningsgruppen är på plats
Den 1 september tillträdde Andreas Holm rollen som Chief Commercial Officer, en ny tjänst som till stor del skapades utifrån behovet att ha en centralt drivande kraft som kan strukturera upp de kommersiella aktiviteterna ute i regionerna. Samma månad tillträdde även bolagets nya Chief Technology Officer, Dane Momsilovic som liksom Andreas ska arbeta centralt med att ta fram processer kring de tekniska frågorna i bolaget. Daniel Röme, tidigare interim CTO övergår till att enbart fokusera på innovation och produktutveckling. En viktig del av skalbarheten framöver ligger just i att effektivt kunna växa utan att addera resurser i samma takt.

Mats Georgson har av personliga skäl valt att lämna positionen som bolagets operativa Chief Marketing Officer och vi tackar honom för hans värdefulla insatser. Han kommer återgå till sin roll som extern konsult åt Polygiene i varumärkesfrågor, som han hade under många år innan han antog rollen som CMO. Andreas kommer tillfälligt axla rollen som interim CMO under tiden som rekryteringsprocessen pågår.

Framåtblick
Det ökade intresset för Polygiene generellt har även fått genomslag i aktiemarknaden, både i Sverige men framförallt internationellt. Detta återspeglas i en tillströmning av nya aktieägare med en bas på över 3 100 ägare vilket är nästan fyra gånger fler jämfört med föregående år. Under kvartalet kunde vi välkomna tyska Lloyd Fonds som klev in som en av våra 10 största ägare.

Det är onekligen en spännande bransch vi befinner oss i. Intresset för antimikrobiella behandlingar ökar i takt med att pandemin fortsätter att spridas i världen.
Då Polygiene har ett starkt varumärke även utanför textilier ser vi ett inflöde av förfrågningar från andra industrier vilket innebär att vi måste vara kreativa och öppna för nya samarbeten som kan leda till möjliga strukturaffärer. Bolaget ser kontinuerligt över möjligheten för potentiella partnerskap och förvärv för att skapa ökat aktieägarvärde.

Polygiene har lyckats göra en turnaround i en mycket utmanande och svår tid som detta år inneburit för många branscher och industrier. När pandemin var ett faktum var vi mycket snabba att fokusera alla våra resurser på att lansera en produkt som hela världen efterfrågade. Vårt arv från Perstorp i kombination med timing och ett team i världsklass, gjorde det möjligt att snabbt skapa ett globalt varumärke för vår nya anti-virala teknologi, ViralOff. Med en stark vision om att förlänga livslängd på textilier, som ligger helt rätt i tiden, kommer vi att få en ännu starkare utväxling framöver när även våra övriga affärsområden återhämtat sig. Det är med stolthet jag nu ser att vi går från klarhet till klarhet och med 70 nytecknade avtal, kan inte framtiden bli annat än stark för Polygiene.