InvesterareMeddelande från CEO

CEO Q3 2021

Nytt försäljningsrekord och starka nyckeltal hela vägen

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 52,3 (22,9) Mkr vilket motsvarar en ökning om 129 % jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 31 %. Under perioden redovisas en bruttomarginal om 64,3 % (70,4). Rörelseresultatet före skatt summerade till 15,7 (2,4) Mkr vilket ger en resultatmarginal om 30 %. Kassaflödet var positivt om 8,4 (0,5) Mkr under perioden.

Polygiene Group fortsätter att uppvisa fin tillväxt trots att bolaget nu möter fjolårets starka tredje kvartal. Med en nettoomsättning om 52,3 Mkr rapporteras återigen nytt försäljningsrekord då vi bryter genom 50 Mkr i ett enskilt kvartal. Även bruttomarginalen har stärkts från Q2 2021, 61,7 % till 64,3 % tack vare strategiska prishöjningar vilka genomfördes i Addmaster under mitten av kvartalet. Vi ser också en fin resultatmarginal om 30 % vilket är en konsekvens av god kostnadskontroll och skalbarhet i affärsmodellen. Kassaflödet som uppgick till 8,4 Mkr i perioden skapar förutsättningar för en trygg finansiell grund och möjligheter till fortsatt expansion via strategiska investeringar. Budgetprocessen för 2022 är nyligen påbörjad och planering av framtida tillväxtstrategier är pågående. Satsningar kommer primärt ske inom befintlig affär med cross-sales och varumärkesförstärkning i fokus, men även fortsatta investeringar inom produktutveckling och strategiska förvärv är aktuellt.

Polygiene

Organisk tillväxt i kvartalet uppgick till 31 % och drivs främst av tidigare avtal som nu omsätts till orders. Hela tre av de fem största kunderna är nytillkomna partners och fler ligger i startgroparna. Den japanska partnern Takisada har nyligen presenterat Polygiene i sin monter på Sustainable Fashion Expo i Tokyo och deras första order förväntas komma i Q1. Affärerna påverkas fortfarande av yttre omständigheter relaterade till logistikutmaningar och fortsatta nedstängningar i vissa regioner.

Regionen Americas har ett starkt momentum och levererar en fördubbling av försäljningen jämfört med i fjol. Även EMEA visar fin tillväxt där vi ser en ökning hos vår största kund, vilket är mycket glädjande. Den kraftiga tillväxten föregående år, bestod till viss del av engångsorder för ansiktsmasker och skyddsutrustning vilket påverkar APAC negativt, då de flesta av dessa affärer härstammade från denna region. Vi ser en fortsatt återhämtning inom segmentet Sport- and Outdoor som tappade -25 % förra året. Nu växer segmentet med 47 % i kvartalet, vilket visar att branschen är på väg tillbaka efter ett utmanande år. Lifestyle som tidigare har växt kraftigt, saktar in något och ökar med 16 % i perioden. Ansiktsmasker och skyddsutrustning är en del av Lifestyle-segmentet, och som nämns tidigare bestod fjolårets omsättning till viss del av dessa orders av engångskaraktär. Intresset för Polygiene Stays Fresh-behandlingar har dock aldrig varit större. Det främsta motivet är marknadens enorma utmaningar att skapa en mer hållbar textilindustri, med Agenda 2030 som drivande faktor. Här är Polygiene en viktig spelare med en lösning på ett globalt problem som alla branschens aktörer behöver förhålla sig till. Att förlänga livslängden på produkter och uppmuntra konsumenter till en mer hållbar och mer medveten livsstil, kan göra stor skillnad.

Biomaster

Addmaster, där försäljning från Biomaster väger tyngst, fortsätter sin kraftiga tillväxtresa och växer organiskt med 39 % i kvartalet. Addmaster lyckas framgångsrikt navigera i en utmanande omvärld med brist på polymerer och råvaror på ett globalt plan. Med strategiska prishöjningar lyckades vi effektivt parera de ökade råvarupriser som drabbade bolaget i början av sommaren. På så vis har bruttomarginalen återhämtat sig och stärkts, och ligger nu i linje med tidigare nivåer.

Vi har presenterat många nya kunder i perioden, vilket pekar på den enorma bredd av produkter som kan behandlas med Biomaster. Intressanta genombrott är bland annat anti-mikrobiell behandling av gymutrustning, väggpaneler i trä, golfutrustning, bikupor, återvunna bomullskassar och sängar för att nämna några. Användningsområdena är oändliga och visar gång på gång den potential som finns i Biomaster, då i princip alla relevanta ytor är möjliga att behandla. Medvetenheten om bakterier och virus har ökat markant under pandemin och driver efterfrågan på anti-mikrobiella produkter som en naturlig konsekvens.

Under kvartalet har många av Addmasters partners återvänt till branschutställningar och mässor. I slutet av september besökte vi Interplas Exhibition i Birmingham där många av våra partners ställde ut med bra exponering av Biomasters teknologi. Vi hade för avsikt att ställa ut på Packaging Innovation i London i september, men mässan skjuts nu upp till december på grund av pandemin.

”Polygiene Group visar sin styrka varje kvartal och vi uppvisar kontinuerligt stabil tillväxt med god finansiell kontroll”

Strategiska förändringar i ledningsgruppen

Ledningsgruppen i Polygiene Group har från och med första september utökats med två nyckelpersoner i Addmaster, vilket är viktigt för den framtida utvecklingen av bolaget. Sandrine Garnier, Managing Director som är kommersiellt ansvarig för hela Addmaster-affären är ett naturligt tillskott i ledningen liksom Lesley Taylor som har en viktig roll som ansvarig för Global Regulatory Affairs, ett centralt område i hela verksamheten. Samtidigt har en större omorganisation genomförts för att dra nytta av de synergier som finns mellan bolagen, och där de sista pusselbitarna i integrationen nu fallit på plats.
En nyckelrekrytering i kvartalet var tillsättningen av Sean Tindale som bolagets nya Chief Marketing Officer. Med sin gedigna bakgrund inom marknadsföring och varumärkesbyggnad kommer Sean vara en avgörande tillgång på vår resa framåt.

Vi är nu rustade för att ta bolaget till nästa nivå med en komplett organisation som är byggd på starka, kommersiella regioner som drivs självständigt med stöd från centrala funktioner med spetskompetens inom alla områden. Ytterligare förstärkning inom säljorganisationen kan bli aktuell nästa år, då vi vet att det är lönsamt att investera i säljdrivande resurser.

Framåtblick

Sammanfattningsvis summerar jag ett kvartal som trots rådande utmaningar inom logistik och råvaruförsörjning, levererar ett stabilt och starkt finansiellt resultat. Ännu ser vi inte någon omedelbar förbättring av världsläget, vilket gör att vi liksom andra kommer att påverkas ytterligare en tid framöver. Men det är ändå med en god känsla vi kliver in i det sista kvartalet. Polygiene Group bevisar sin styrka för varje kvartal som passerar och vi uppvisar kontinuerligt stabil tillväxt med god finansiell kontroll. Vissa saker tar lite längre tid, men det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att kunna leverera långsiktigt. I slutet av året kommer vi att presentera vad denna plan innebär i långsiktiga mål. Vi har också på allvar kommit igång med vårt interna hållbarhetsarbete för att kunna leverera mot de globala målen i Agenda 2030 framgent. Detta är frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat och som även investerare efterfrågar alltmer. Att äga aktier i Polygiene ska vara en grön investering och ett smart klimatval för potentiella investerare.
Jag ser fram emot att leda mitt fantastiska team till nya framgångar där ambitionen nu är att stänga detta år med fortsatt fina resultat.

Takisada fabric at the sustainable fashion expo in Tokyo