InvesterareMeddelande från CEO

CEO Q2 2021

Ännu ett starkt kvartal med lönsam tillväxt som visar vägen framåt

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 46,9 (17,3) Mkr vilket motsvarar en ökning om 171,1 % jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 47,3 % (valutajusterad till 65 %). Under perioden redovisas en bruttomarginal om 61,8 % (70,3). Rörelseresultatet före skatt summerade till 10,0 (-1,1) Mkr vilket ger en rörelsemarginal om 21,3 %. Kassaflödet var positivt om 5,2 (0,0) Mkr under perioden.

Polygiene Group rapporterar ännu ett framgångsrikt kvartal med stark tillväxt om 171,1 % jämfört med föregående år. Även organiskt kan vi uppvisa fina siffror med en valutajusterad tillväxt om hela 65 %. Detta är främst ett resultat av aktivering av de nya avtal som togs in under 2020, men även befintlig verksamhet börjar sakteligen återhämta sig. Addmaster fortsätter att leverera fantastisk tillväxt om 77,5 % (internförsäljning exkluderad) trots att bristen på polymerer är något som kortsiktigt påverkar affären.

Den rådande logistiksituationen i världen har fortsatt en stor inverkan på verksamheten med förseningar och ökande fraktkostnader som följd, vilket påverkat bruttomarginalen. Detta är tyvärr något vi kommer att få leva med ytterligare en tid framöver innan transportbranschen normaliserats igen. Trots en något försvagad bruttomarginal samt engångskostnader om 1 Mkr för varumärkesarbetet, kan vi ändå leverera ett fint rörelseresultat om 10 Mkr som ger en EBIT-marginal om 21,3 %. Detta visar på skalbarheten i vår affär och om vi rensar från ovanstående skulle vi redovisat en EBIT-marginal om 26,7 %, att jämföra med 24,8 % i föregående kvartal. Allt eftersom omsättningstakten fortsätter att öka, kommer vi att synliggöra hävstångseffekten i vår modell.

Under kvartalet har vi arbetet intensivt med den framtida varumärkesplattformen och det är tydligt att det finns stora synergier mellan bolagen. Vi har nu enats om en gemensam vision för Polygiene Group som ligger helt rätt i tiden, där både varumärkena Biomaster och Polygiene kan samverka på ett naturligt sätt. Genom att koppla ihop verksamheterna, kan vi utnyttja koncernens resurser på ett mer effektivt sätt och skapa både centrala och lokala funktioner som arbetar med båda varumärkena. Jag är mycket nöjd med det gedigna arbete som lagts ner och slutresultatet kommer att presenteras någon gång under hösten. Vi skyndar långsamt för att inte störa den pågående affären och det är viktigt att de förändringar som projektet resulterat i, förankras såväl internt som hos partners, kunder och i marknaden.

Under kvartalet introducerades Polygiene Tellus, en serie webinars som ska inspirera till en mer medveten livsstil och utbilda inom vårt område. Syftet är att skapa och fördjupa relationen både med nya och befintliga kunder. Premiären, som för övrigt var mycket lyckad, hölls för den amerikanska marknaden i juli och kommer rullas ut i övriga regioner framöver. Ambitionen är att sända 3-4 stycken per år och idén föddes under pandemin då fysiska mötesplatser har varit obefintliga.

Polygiene

Det har varit ett mycket positivt kvartal för varumärket Polygiene ur många aspekter. Det som är mest tillfredsställande är att vi börjar se fina repetitionsorder från nya kunder som tecknades under 2020. Här återfinns bland annat starka varumärken som Diesel, Dr. Scholl ́s och Samsonite men också nya volymkunder med återkommande orders. Det är ett bevis på att våra kunder uppskattar det värde vår teknologi tillför till deras produkter och att Polygiene är rätt partner att arbeta tillsammans med. Det syns också en återhämtning hos befintliga kunder inom Polygiene Stays Fresh-teknologin vilken påverkades mest av pandemin i fjol. Även om det inte är fullt ut ännu, kan vi se att många av nyckelkunderna är på väg tillbaka vilket är mycket glädjande.

»Målet är att fortsätta leverera stark, lönsam tillväxt kommande år«

Vi har under kvartalet även tecknat en rad nya partneravtal, till antalet i linje med fjolårets nivåer. Normalt är en säljcykel (från avtal till order) mellan 6-18 månader men i rådande pandemi ser vi tyvärr förseningar för en del lanseringar som på grund av nedstängningar har skjutits upp till senare tillfälle. Regioner som Indien, Japan och Korea har tyvärr problem med att delar av industrin står stilla eller går på lägre kapacitet och detta påverkar även andra kunder som har produktion i dessa länder men framför allt verksamheten på den lokala marknaden. Detta är förhoppningsvis en övergående situation som kommer vara i fas inom kort.

Biomaster

Addmaster med varumärket Biomaster i spetsen levererar en organisk tillväxt om hela 77,5 % vilket är imponerande. Många nya, intressanta kunder har lanserats under kvartalet. Vi bryter kontinuerligt in i nya produktområden och vi ser att våra pressmeddelanden som går ut i marknaden, inspirerar och genererar nya affärer. Ett exempel på detta är flygmagasinet Hemispheres som följer i spåren av tidigare samarbeten med American Airlines och Hawaiian Airlines. En annan intressant nyhet är lanseringen av Happy Plugs anti-mikrobiella hörlurar i sin senaste modell. Denna följdes sedan upp av ytterligare en kollektion av behandlade hörlurar för den yngre generationen. Vi kunde också glädjande annonsera att en Biomaster-produkt inom flyginredning, i samarbete med MGR Foamtex Ltd, är en av finalisterna i Crystal Cabin Awards 2021.

En utmaning som känts av det senaste året är ökade råvarupriser vilket lett till höjda priser på marknaden. Priset på silver, som är en vital komponent i vissa av våra produkter, har ökat med i snitt 50 % de senaste 12 månaderna. Visserligen används ytterst små mängder av den aktiva substansen för att nå önskad effekt men prishöjningar från våra leverantörer har varit oundviklig. Konsekvensen av den ökade efterfrågan på anti-mikrobiella substanser under 2020 har också gjort att utbudet är lägre, vilket också bidragit till att driva upp priserna. För att kompensera delar av marginaltappet har Addmaster proaktivt drivit genom prisjusteringar i nästa led som har effekt från och med Q3. Då detta är något som inte gjorts på många år, har det tagits emot med förståelse och acceptans hos kunderna.

Organisation

Som ett resultat av det pågående integrationsarbetet och i takt med att den gemensamma visionen börjar ta form kommer vi genomföra en rad organisatoriska förändringar. Det är av stor vikt att bolagets ledning förstärks med viktig kompetens från Addmaster och att gemensamma resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.

Under kvartalet har teamet i UK utökats med en Business Development Manager för att möta den ökande efterfrågan på Biomasters teknologi. India Hanspal startade i maj och har kommit in i rollen på ett mycket imponerande sätt och är redan självgående. Som tidigare nämnts påbörjar Marcus Hefter sin roll som Commercial Director för Polygiene i EMEA den 15 september. EMEA har en stor, outnyttjad potential och med ytterligare resurser kan vi växla upp i regionen som består av fler områden utanför Europa. Rekryteringen av en CMO är pågående sedan en tid tillbaka. Personen kommer vara en nyckelspelare i arbetet med att leverera den nya varumärkesplattformen och strategiskt utveckla både Polygiene och Biomaster till nästa nivå.

Framåtblick

Jag kan blicka tillbaka på ett händelserikt år och det senaste kvartalet har många viktiga bitar fallit på plats. Vi har behövt detta första halvår för att hitta rätt form för integration, samarbete och framtida vision. Målet är att fortsätta leverera stark, lönsam tillväxt kommande år, både från befintlig affär och från nya produkter och nya segment. Vi vill öka kännedomen om våra varumärken hos slutkonsumenter och därmed bidra till en ökad med- vetenhet om hur egna val kan bidra till en mer hållbar värld. Vi vill därför fortsätta att fokusera på vårt hållbarhetsarbete med ökad intensitet. Framtida förvärv är inget jag utesluter så länge det är relevanta objekt som bidrar till helheten på ett positivt sätt. Det nya Polygiene Group vilar på en stadig, finansiell grund och bakom mig har jag en hungrig organisation som står redo att ta bolaget till nästa nivå.

Nu går vi in i vår mest intensiva period på året och inledningsvis indikerar siffrorna att det momentum vi nu har, även fortsätter in i tredje kvartalet. En mycket spännande tid ligger framför oss.

Ulrika Björk VD Polygiene Group

Polygiene woman with laptop