InvesterareMEDDELANDE FRÅN CEO

CEO Q2 2020

Succé för ViralOff och rekord i antal nytecknade avtal

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 17,3 (12,6) Mkr vilket motsvarar en ökning om 37,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före skatt förbättrades avsevärt mot fjolåret och uppgick till -1,1 (-5,4) Mkr. Kassaflödet var oförändrat, +/- 0 (-2,2) Mkr under perioden.

Många branscher och företag har ställts inför stora utmaningar till följd av Covid-19, men för Polygiene har det istället inneburit en möjlighet att introducera ett helt nytt erbjudande. Utvecklingen av ViralOff, vår nya anti-virala teknologi kunde inte vara mer strategiskt rätt, både i erbjudandet och i tidpunkt för lanseringen.
ViralOff presenterades för marknaden i början av april och har sedan dess präglat hela det andra kvartalet. Efterfrågan har varit överväldigande och för att bibehålla vår höga servicenivå samt att hantera alla inkomna förfrågningar, valde vi att snabbt förstärka säljorganisationen med ytterligare en resurs. Efter mindre än tre månader på marknaden stod ViralOff för hela 28% av den totala omsättningen i kvartalet, vilket är en fantastisk bedrift med tanke på säljcyklerna i branschen. Tidpunkt från initial kontakt till signerat avtal har förkortats rejält då vi dagligen blir kontaktade av intresserade kunder. Det innebär att en stor del av arbetet redan är gjort och är en förklaring till den direkta omsättningsökningen tillsammans med att våra nya kunder har bråttom med att lansera sina nya anti-virala produkter.

På grund av lock-down i stora delar av världen med stora överskottslager som följd, har många företag tyvärr ställt in delar av höstens kollektioner som skulle producerats under andra kvartalet. Detta har drabbat oss i form av tillfälligt, utebliven försäljning i vårt största produktområde, Stays Fresh. Dock ser vi glädjande att även försäljningen av dessa anti-bakteriella behandlingar hittat tillbaka under tredje kvartalet. Även intresset för Odor Crunch har återvänt efter ett par månaders frånvaro då våren nästan uteslutande handlat om ViralOff.
Nettoomsättningen ökade totalt med 37,4 % vilket visar på styrkan för Polygienes produktportfölj och att vi ligger rätt i tiden. Tappet på vår befintliga affär uppgick endast till 8,5 % vilket jag är mycket nöjd med då det är avsevärt bättre än många andra som drabbats i vår bransch.
Effekten av omsättningsökningen landar rakt ner på sista raden vilket bevisar skalbarheten i vår affärsmodell. Kostnadsbesparingar i form av resekostnader och uteblivna mässkostnader som en direkt konsekvens av Covid-19, har till viss del också bidragit till det förbättrade resultatet om -1,1 (-5,4) Mkr. Rörelseresultatet påverkas tyvärr negativt av en svagare USD om -1,2 Mkr. Det innebär att vi uppvisar ett positivt resultat om vi exkluderar denna effekt.

ViralOff® tar tydlig position och marknadsandel globalt
Utvecklingen har rört sig från att initialt behandla skyddskläder, ansiktsmasker och andra sjukhusprodukter till att omfatta betydligt bredare användningsområden. Avtalen som är signerade under kvartalet (se sid 5-6) skvallrar om det stora behovet av en anti-viral teknologi inom allt från vardagskläder, hemtextilier och väskor till golv, sprayer samt förpackningsmaterial. Möjligheterna är oändliga och jag förutspår en mycket stark framtid för ViralOff som definitivt är här för att stanna, även efter pågående pandemi.
Medvetandegraden av anti-mikrobiella teknologiers betydelse har fått ett rejält uppsving sedan utbrottet av Covid-19. Marknaden för den här typen av textilbehandlingar förutspås att växa från 10,5 miljarder USD (2019) till att fördubblas till 20,5 miljarder USD fram till år 2026*. Polygiene har stora förutsättningar att som det ledande varumärket av Stays Fresh-teknologier, ta en del av denna marknad då vår vision om en hållbarare textilindustri numera är en global angelägenhet. Vårt varumärke borgar för kvalitet och trygghet för våra partners, något som blir allt viktigare i en allt mer svårorienterad värld av lagar och regelverk kring användningen av kemikalier. Endast 0,5 % av prognosen för antimikrobiella textilier 2026, motsvarar 1 miljard SEK vilket ger en indikation om potentialen inom området.

Avtalen som är tecknade under perioden kommer börja visa effekt med start i tredje kvartalet men framförallt under kvartalen därpå och med full effekt under 2021. Då Polygiene är helt beroende av våra partners planering är det först vid deras produktionsstart som omsättningen syns i våra rapporter. Dock ska tilläggas att tidsskillnaden mellan avtalsskrivning och produktion är betydligt kortare än normalt, med hänsyn till nuvarande situation i världen och spridningen av Covid-19.

En förstärkning av Bolagets ledning
Det ökade trycket på organisationen har resulterat i en förstärkning och omstrukturering av Polygienes ledningsgrupp. Andreas Holm som rekryterades in som resurs i samband med lanseringen av ViralOff, har antagit positionen som Chief Commercial Officer från och med 1 september. Hans tidigare bakgrund från Thule med väldokumenterad erfarenhet att driva försäljning, kommer starkt kunna bidra till att vi kan skruva upp takten. Fokus kommer till att börja med att sätta upp globala strukturer och processer som kommer underlätta för de kommersiella aktiviteterna ute i regionerna och som är avgörande för fortsatt skalbar expansion.

Daniel Röme, tidigare styrelseledamot och idag tillförordnad Chief Technology Officer (CTO), kommer framöver att helhjärtat fokusera på produktutveckling och innovation, vilket jag är mycket glad för. Detta är ett prioriterat område för Polygienes framtid och vi behöver allokera mer resurser till detta område. Från och med den 18 september kommer Dane Momcilovic ta över rollen som permanent CTO och driva det tekniska teamet och fokusera på att effektivisera processerna inom detta område. Dane kommer närmast från rollen som Group R&D manager i Diab och har gedigen erfarenhet av att leda tekniska team i rollen som CTO. Både Andreas och Dane kommer vara lokaliserade på huvudkontoret i Malmö vilket är en fördel när bolaget nu går in i en ny fas. Resultatet av omorganisationen blir en nerbantad och tajtare ledningsgrupp som effektivt kan driva utvecklingsprojekt och strategiarbete, givetvis med ett fortsatt nära samarbete med regionerna.

Framåtblick
Efter ett par år av intensivt förändringsarbete känner jag mig idag trygg med att Polygiene nu har alla förutsättningar på plats för att ta ett rejält kliv i rätt riktning. Med en mycket kompetent organisation bakom mig, en produktportfölj som ligger helt rätt i tiden, ett starkt varumärke och nytt självförtroende på plats, är vi redo att ta Polygiene in i framtiden.

Nu ser jag framemot hösten och alla nya möjligheter som vi har i vår pipeline. Jag hoppas att jag snart kan dela med mig av fler spännande samarbeten och nya stororders. Till våra aktieägare vill jag tacka för fortsatt förtroende och jag vill också passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna till Polygiene.

*Global Market Insights, ”Antimicrobial Textiles Market”, publicerad i april 2020.