InvesterareMEDDELANDE FRÅN CEO

CEO 2020

2020 blev vändningen för Polygiene och början på en ny era

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 26,6 (19,0) Mkr vilket motsvarar en ökning om 40 % (valutajusterad tillväxt 55 %) jämfört med föregående år. Den sammanlagda nettoeffekten av valutadifferenser uppgick till -1,4 Mkr under aktuell period. Rörelseresultatet före skatt uppgick till -2,4 (-2,2) Mkr och inkluderar engångskostnader i samband med förvärvet av Addmaster om 2,6 Mkr. Justerat för detta uppvisade vi 2 Mkr förbättring jämfört med föregående år. Kassaflödet förbättrades mot fjolåret men var negativt -3,1 (-4,9) Mkr under perioden.

Polygiene levererar ännu ett nytt försäljningsrekord och rapporterar en tillväxt i kvartalet om 40% (valutajusterad 55%). Bruttomarginalen var något lägre än tidigare perioder och uppgick till 64,9% (68,7%) främst beroende av lägre royaltyintäkter samt ökade fraktkostnader. I kombination med valutadifferenser om -1,4 Mkr, gav det ett resultat om 0,2 Mkr (-2,2 Mkr) exklusive kostnader i samband med förvärvet om 2,6 Mkr. Glädjande är att vi efter 5 år, redovisar svarta siffror i den löpande affären även på helåret om 1,5 Mkr (-6,6 Mkr). Kvartalet påverkades även av många uppstarter av nya avtal som vi kommunicerat under året. Många av dessa avtal är väldigt spännande och kommer redan under 2021 att vara lönsamma.
För att visa på vad som väntar framöver har vi valt att visa hur fjärde kvartalet skulle ha sett ut om Addmaster varit en del av gruppen. I proformatabellen inklusive Addmaster visar koncernen ett rörelseresultat om 9,4 Mkr (exklusive förvärvskostnader), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 15%. Båda bolagen befinner sig i en mycket stark tillväxtfas och januari månad har inletts med en gemensam tillväxt om hela 72% mot föregående år. Detta är rensat från internförsäljningen mellan bolagen.

Förvärvet av Addmaster
Transaktionen som offentliggjordes i december och enhetligt röstades genom på extrastämman i slutet av året, är en milstolpe i Polygienes historia.
Ur ett strategiskt perspektiv är det ett mycket logiskt förvärv med tanke på de stora synergier som finns mellan bolagen. Addmaster och Polygiene delar en lång historik och som ett gemensamt bolag kan vi stärka vår position i marknaden med ett betydligt bredare erbjudande. Bolagen kompletterar varandra mycket väl och Addmaster lämnar, liksom Polygiene ett fantastiskt år bakom sig med stark tillväxt.

Affären stängdes den 8 januari i år och ett intensivt integrationsarbete har redan påbörjats för att utvinna de synergier som låg till grund för transaktionen. Främst innebär det att bredda utbudet i Polygiene till att även nu ha möjlighet att erbjuda andra material än bara textilier och utnyttja den globala försäljningsorganisation som är Polygienes styrka. Samtidigt kommer även Addmaster under existerande varumärke kunna erbjuda antimikrobiella textilbehandlingar och möta den efterfrågan som accelererat under fjolåret. Jag ser också stora möjligheter att allokera om resurser inom gruppen och eliminera dubbelfunktioner för att istället stödja sälj- och marknadssidan i en växande marknad. Hittills har samarbetet fungerat mycket väl och båda organisationerna är mycket positiva till sammanslagningen och ser tydligt logiken i affären. Under året kommer vi utarbeta en långsiktig strategi med en tydlig varumärkesplattform och en hållbar bolagsstruktur för att säkra en stabil tillväxt.

Framtiden för antimikrobiella teknologier
Oavsett nyheter om vaccin och stora förhoppningar om att pandemin snart ska vara över, ser vi inte att intresset för antivirala behandlingar har minskat. Medvetenheten om bakterier och virus har ökat markant hos gemene man och större krav kommer ställas på hygien och renlighet även post-Corona. När samhället öppnar upp igen, vi börjar resa, umgås och återvänder till arbetsplatserna, kommer behandlade ytor ge ett stort mervärde för människor som rör sig ute och interagerar med andra. Därför tror både vi, och andra branschexperter att efterfrågan kommer vara bestående inte minst ur ett förebyggande syfte.
Stays Fresh, vår antibakteriella teknologi som hade vissa utmaningar första halvåret på grund av alla ”lock downs” har glädjande återhämtat sig under fjärde kvartalet. Från att i genomsnitt tappat 20% under året, ser vi en tillväxt om 3% i kvartalet. Det betyder att vi kan räkna med att volymerna hittar tillbaka under 2021 om inte ytterligare nedstängningar och minskade produktioner sker inom den närmsta tiden. Som året har startat ser det verkligen ut som att vi har lämnat det värsta bakom oss, efterfrågan är klart starkare i år jämfört med förra året vid samma tid. ViralOff® utgjorde ca 23% av omsättningen i perioden jämfört med 35% i föregående kvartal. Odor Crunch börjar också ta fart, och har på ett år vuxit från ett par kunder till 23 stycken under året.
Polygiene fortsätter att signera nya avtal i samma takt som tidigare och under kvartalet undertecknades 29 nya kundavtal. Sammantaget ger det ca 100 nya kunder under 2020, varav ungefär hälften har börjat lägga orders.
Tillsammans med Addmaster som också adderat ett hundratal nya kunder under året, känner jag en trygghet i att vi ska fortsätta leverera lönsam tillväxt i den takt vi sett de senaste månaderna, under många år framöver.

Framåtblick
2020 har varit ett omtumlande år för alla, och för Polygiene har det varit ett mycket speciellt år där vi skapat en unik position med ViralOff® som drivkraft. Vi ser inte att det momentum vi skapat under året på något sätt är över. Tvärtom ser vi en fortsatt stark efterfrågan på antimikrobiella behandlingar både utifrån ett hållbarhetsperspektiv, för att möta utmaningarna i textilindustrin och för att skydda ytor från bakterier och virus i en post-Corona-värld. Här kan Polygiene vara med och göra skillnad och uppmuntra alla att bidra till en mer hållbar värld. I vår kommande kvartalsrapport kommer ni att se vad vi håller på att skapa, ett företag med kraftig tillväxt och hög lönsamhet.
Efter den riktade nyemissionen har vi fått in en rad nya aktieägare, varav en stor andel består av institutionella investerare, vilket är ett styrkebevis som skapar både stabilitet och långsiktighet. Ett nytt kapitel har skrivits i Polygienes historiebok och jag är fast i tron att vi kommer se en mycket spännande utveckling de kommande åren. Jag och teamet kommer göra allt för att bevisa den kraft som finns i bolaget och leverera mot de förväntningar som finns i den nya konstellationen.