BolagsstyrningINCITAMENTSPROGRAM

Förslag till Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Styrelsen föreslår att årsstämman den 19 maj 2021 beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för anställda och konsulter i koncernen.

Teckningsoptionsprogrammet föreslås att omfattas av 300 000 teckningsoptioner vilket motsvarar, om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, en utspädning om cirka 0,8 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av Polygiene-aktiens volymvägda genomsnittskurs enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under perioden från och med den 20 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.
Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 1-30 juni 2024 och beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB i anslutning till utgången av mätperioden den 28 maj 2021.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre utestående teckningsoptionsprogram:

Teckningsoptionsprogram 2018/2021, 2019/2022 samt 2020/2023

Sedan tidigare finns motsvarande teckningsoptionsprogram 2018/2021, 2019/2022 samt 2020/2023 som även dessa riktat sig till anställda och konsulter i koncernen.

Teckningsoptionsprogrammet 2020/2023 omfattas av 300 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av lika många aktier. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 1-30 juni 2023 och har en lösenkurs om 22,36 kr per aktie.

Teckningsoptionsprogrammet 2019/2022 omfattas av 300 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av lika många aktier. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 1-30 juni 2022 och har en lösenkurs om 12,90 kr per aktie.

Teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 omfattas av 228 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av lika många aktier. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 1-30 juni 2021 och har en lösenkurs om 16,50 kr per aktie.

Antalet aktier i Bolaget uppgår till 35 336 585 aktier och om samtliga föreslagna och befintliga teckningsoptionsprogram utnyttjas fullt ut kommer totalt 1 128 000 nya aktier att tillkomma, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 3,1 procent av Polygienes aktiekapital och röster efter full utspädning.

Polygiene har inga andra kostnader för teckningsoptionsprogrammen än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna.