BolagsstyrningBolagsordning

Polygiene AB, org.nr. 556692-4287, Bolagsordningen antagen 2020-05-15

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Polygiene AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera additiver och kunskap rörande antibakteriella och antivirala produkter och allmänt ökad hygien på ytor och applikationer samt reduktion av odör på ovanstående samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisor
Styrelsen för bolaget skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10) Val av styrelse och revisor.
11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 01 01 – 12 31.

§ 10 Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.