Investerarwebb

Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2017 i Polygiene AB (publ)

17 maj 2017 Regulatorisk information

Idag, den 17 maj 2017, hölls årsstämma i Polygiene AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.  Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag om omval av Lennart Holm, Mats Georgson, Richard Tooby, Jonas Wollin och Jonas Sjögren samt nyval av Daniel Oelker som ordinarie styrelseledamöter. Richard Tooby valdes som ny styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor till styrelseordföranden och med 125­ 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. 

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Malmö den 17 maj 2017

Polygiene AB (publ)

För mer information kontakta:                                                                                                                                                 
Christian von Uthmann, CEO
Mobil: + 46 (0)70 319 77 21, e-mail: cvu@polygiene.com


contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com